Extractieve grondreiniging

De extractieve scheidingsinstallatie BVNN/BKD staat opgesteld op Afvalverwerking Stainkoeln en kan jaarlijks ca. 125.000 ton grond extractief reinigen.

De reiniging bestaat uit het scheiden van de grond in de volgende deelstromen.
gereinigd zand en grind
Puin en delen groter dan 2 cm organische delen (gras, takjes en plantwortels) tussen de 2 cm en de 2 mm groot worden verdeeld in mineralen (steentjes en glasscherven) met
dezelfde afmetingen als het organische deel. Zand, bestaande uit delen kleiner dan 2 mm, maar groter dan 0,0063 mm, het resterende deel heet slib. In deze slibfractie zijn de verontreinigingen geconcentreerd.

Deze installatie is uitermate geschikt om de zware metalen uit de verontreinigde grond te wassen. Na het wassen wordt er gedroogd. De bij dit drogen vrijkomende water wordt in het proces gerecyceld. Op deze wijze wordt zuinig omgegaan met de primaire producten.

Na het reinigen kunnen, met uitzondering van het slib, alle deelstromen worden hergebruikt binnen de kaders van het Besluit Bodemkwaliteit.