Veel ruimte voor stort en recycling

Het terrein van Stainkoeln I en II heeft een omvang van 48 hectare, waarvan 5,5 hectare geasfalteerd. Op dit enorme terrein vinden zowel de stort- als de recyclingactiviteiten plaats. Bij de ingang bevindt zich het kantoor met een meldplaats en weegbrug en een reinigingsinstallatie voor vrachtwagens.

Het stortterrein is in gebruik als grondbank, voor compostering, op- en overslag van afvalstoffen, biomassa, grondreiniging en baggerdoorgangs/-indroogdepot. Ook wordt dit terrein gebruikt voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen; afvalstoffen die even geparkeerd moeten worden voordat ze verder verwerkt kunnen worden.

Recycling door derden
Naast de stortactiviteiten heeft Stainkoeln zich in de laatste jaren toegelegd op recyclingactiviteiten. Deze worden deels uitgevoerd door collegabedrijven die hun installaties op het terrein van Stainkoeln laten werken.

Door deze constructie is het mogelijk vele verwerkingstechnieken in huis te hebben. Zo zijn voor de verwerking van verontreinigde grond alle gangbare verwerkingstechnieken voorhanden, van landfarming tot en met thermische grondreiniging. Voor het scheiden van afvalstoffen kunnen wij gebruik maken van nagenoeg alle zeeftechnieken en hun varianten.

Proeven
Op Stainkoeln is er ruimte voor het doen van praktijkproeven. Dit kunnen eenmalige proeven zijn, waarbij gekeken wordt naar de toepasbaarheid van een bepaalde techniek. Of het zijn proeven die moeten aantonen wat de te verwachten emissies zijn om rendementen van installaties te meten.