Onderdelen van Afvalverwerking Stainkoeln

Afvalverwerking Stainkoeln is naast een regulier stortbedrijf met name actief als recyclebedrijf. Maak op deze site kennis met de vele verschillende onderdelen van Stainkoeln.

Recycling
Doel van Stainkoeln is afval zo veel mogelijk te recyclen. Dit gebeurt door middel van allerlei technieken, zoals compostering, extractieve- en thermische grondreiniging, landfarming enzovoort. Stainkoeln streeft er naar om voor de be- en verwerking van grond en baggerspecie alle verwerkingsmethoden onder certificaat te kunnen aanbieden. Dit doet Stainkoeln zowel in eigen beheer als samen met specialisten, zoals VAGROEN, BVNN-BKD.

Overslag en opslag
Ook is er bij Stainkoeln ruimte voor overslag van afvalstoffen of tijdelijke opslag. De mogelijkheid bestaat eenvoudige bewerkingen hierop uit te voeren of er proeven mee te doen. Ook is het mogelijk om via Stainkoeln gebruik te maken van vele ingenieursdiensten.

Stort
Daar waar recycling niet mogelijk is, wordt het afval volgens de richtlijnen BSSA eeuwig opgeslagen. Uiteindelijk ontstaan op deze stortplaats enkele bergen van rond de 20 meter hoog met daarop natuurlijke vegetatie. Daaronder ligt het afval voorzien van een onder en bovenafdichting, ingepakt als een loempia. Stainkoeln beschikt over uitgebreide voorzieningen om dit te monitoren.

Klanten
Klanten van Stainkoeln zijn bedrijven en afvalinzamelaars van bedrijfsafval uit het noorden van Nederland. Huisvuil gaat niet naar Stainkoeln, dat gaat naar de vuilverbrandingsinstallaties.

Lage tarieven
Om al deze technieken te kunnen aanbieden, werkt Stainkoeln nauw samen met verschillende be- en verwerkers van afvalstoffen. Hierdoor is het mogelijk de tarieven laag te houden van onze vaste faciliteiten, zoals de weegbrug en de daarbij horende registratie, het gezamenlijk gebruik van de waterzuivering en de gezamenlijke inzet van materieel.